АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВІДМОВ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВОДУ ПАЛИВНОГО НАСОСА ВИСОКОГО ТИСКУ СУДНОВОГО ДИЗЕЛЯ МаК М43

DOI: 10.33815/2313-4763.2019.1.22.109-119

Ключові слова: судновий дизель; паливний насос високого тиску; паливний кулак; надлишкові зв’язки; контактні напруження

Анотація

Метою дослідження є встановлення можливостей зниження чутливості приводу паливного насоса високого тиску (ПНВТ) суднового дизеля до похибок виготовлення та монтажу деталей за рахунок ліквідації надлишкових зв’язків у його механізмі.

Проаналізовано структуру механізму приводу ПНВТ дизеля МаК М43, за рахунок чого встановлено, що внаслідок недосконалості конструкції приводу, а саме наявності в його механізмі надлишкових зв’язків, за присутності перекосу осей ролика та паливного кулака виникає концентрація навантаження біля краю підшипникової втулки ролика, що стає причиною її руйнування. Надлишкові зв’язки унеможливлюють самоустановку ролика по кулачку, а відтак рівномірний розподіл навантаження по довжині підшипникової втулки. В результаті структурного аналізу механізму приводу ПНВТ показано, що він містить два надлишкових зв’язки, які обидва розташовані в контурі, що обмежений важелем, роликом та паливним кулаком і являють собою обмеження поворотів навколо осей X та Y. Виключення надлишкових зв’язків забезпечується додаванням двох рухомостей у зазначений контур, чого можна досягти наданням поверхні катання ролика бочкоподібної форми (варіант І), або сполученням важеля з блоком дизеля за рахунок сферичної опори (варіант ІІ). Показано, що раціональним вибором співвідношення радіусів ролика та його бочкоподібної поверхні катання можна досягти допустимих значень контактних напружень в парі «паливний кулак-ролик», що ілюструє резерви застосування варіанту І для застосування на двигунах, що знаходяться в експлуатації. Варіант ІІ має резерв для використання при створенні нових конструкцій дизелів, оскільки потребує значної зміни конструкції важеля та його опори. Запропоновано напрямки подальших досліджень.

Посилання

Сагін С. В. Теорія і практика енергоперетворення на суднах з мінімально неминучими незворотними втратами: дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту; Національний університет «Одеська морська академія». Одеса, 2019. 402 с.

Макушев Ю. П., Михайлова Л. Ю. Расчетное определение рациональной компоновки привода насоса 6ТН9×10Т. Актуальные проблемы развития и эксплуатации поршневых двигателей в транспортном комплексе Азиатско-Тихоокеанского региона : материалы конференции (15-19 сентября 2008 г.) Хабаровск. 2008. С. 229–238.

Троицкий А. В. Моделирование работы топливного насоса высокого давления судового дизеля с учетом силового взаимодействия его элементов. Вестник Астраханского государственного технического университета. Морская техника и технология. Астрахань, 2010. № 02 С. 129–133.

Журавльов Ю. І., Богач Ю. М. Дослідження впливу енергетичних витрат при зношуванні в процесі експлуатації сполучень «вал – підшипник ковзання». Судовые энергетические установки: научно-технический сборник. Вып. 37. Одеса : ОНМА, 2017. С. 62–73.

Решетов Л. Н. Самоустанавливающиеся механизмы. Москва : Машиностроение, 1991. 288 с.

Pogrebnyak R. P. Structural analysis and rational design parallelogram arm gripping device. Теория и практика металлургии. 2015. № 1–2. С. 123–125.

Погребняк Р. П. Структурний аналіз та кінематичний синтез спареного стрижньового кулісного механізму захвата робота. Підйомно-транспортна техніка : науково-технічний та виробничий журнал. Одеса : Інтерпрінт, 2017. № 4 С. 57–66.

Atarer F., Korkmaz K., Kiper G. (2017). Design alternatives of network of Altmann linkages. International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements, 5(4), 495–503.

Sydorenko I., Kravtsov E., Prokopovych I., Korolkova M., Dmitrieva S. Reducing the reliability of equipment as a result of the reduction of the culture of production. Праці Одеського політехнічного університету. 2019. Вип. 3(59). 2019. Вип. 3(59). С. 5–13.

Самойленко Л. К., Проценко В. О. Про структуру механізму колодкового гальма і підвищення його надійності. Науковий вісник Херсонського державного морського інституту. Херсон : ХДМІ. 2010. № 2 (3) С. 211–216.

Проценко В. О., Самойленко Л. К., Бабій М. В. Аналіз відмов та напрямки удосконалення відцентрових муфт сепараторів суднових енергетичних установок. Підйомно-транспортна техніка : науково-технічний та виробничий журнал. Одеса : Інтерпрінт. 2016. № 3 С. 59–71.

Теория механизмов и механика машин / К.В. Фролов и др. Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 566 с.

Машнев М. М., Красковский Е. Я., Лебедев П. А. Теория механизмов и машин и детали машин. Ленинград : Машиностроение, 1980. 512 с.

Старовойтов Э. И. Сопротивление материалов. Москва : Физматлит, 2008. 384 с.

Павлище В.Т., Харченко Є. В., Барвінський А. Ф., Гаршнєв Ю. Г. Прикладна механіка / за ред. В.Т. Павлище. Львів : Інтелект-Захід, 2004. 386 с.

Опубліковано
2020-10-05