ДО ПРОБЛЕМИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ

DOI: 10.33815/2313-4763.2020.1.22.035-044

  • Я. Є. Кальба Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-0589-9126
Ключові слова: стрес, стресостійкість, копінг, соціальні чинники стресостійкості, особистісні чинники стресостійкості, особистісні ресурси

Анотація

Розглянуто сутність та значення поняття «стресостійкості» в професійній діяльності майбутніх офіцерів морського флоту. Стресостійкість визначено як індивідуальну здатність особистості моряка зберігати адекватну працездатність під час дії стресора. Доведено, що низька стресостійкість призводить до емоційних порушень офіцерів морського флоту, зниження фізіологічної та психічної опірності в екстремальних умовах професійної ситуації. Розкрито ряд соціальних та особистісних чинників впливу на переживання стресорів. Розглянуто вагомість особистісних ресурсів майбутніх моряків, які можуть підсилювати або послаблювати їх стресові реакції, впливаючи на їх тип, інтенсивність та тривалість. Обґрунтовано припущення, що активне відношення до життя, чітко диференційовані цілі, суб’єктно-вчинкові інтенції, наміри, готовність і спроможність обирати, локус контролю, відповідальність за власне життя, життєві стратегії, життєтворчість тощо, забезпечують психологічну стійкість у стресових ситуаціях. Результати емпіричного дослідження показали, що найбільше значення курсанти (68 %) відводять результативності власного життя, власній самооцінці пройденого етапу життя, його продуктивності, змістовності. Невисокими виявилися показники досліджуваних за шкалами внутрішнього локусу контролю, що може співвідноситися з низькими значеннями показників у респондентів за параметром: «завершеність ситуації – відсутність перспективи». Відтак, зневіра у можливість контролювати події власного життя, елементи фаталізму спричиняють залежність від даної ситуації. Зроблено висновок щодо актуальності у морських закладах вищої освіти вчасної діагностики, а в подальшому й корекції психологічних особистісних чинників курсантів, які є вагомими ресурсами стресостійкості та забезпечують необхідний рівень індивідуальної психічної опірності в екстремальних умовах професійної ситуації.

Посилання

Броневицкий Г. Психическая устойчивость – залог надежности профессиональной деятельности моряка. Морской сборник. 2006. № 4. С. 70–74.

Даниленко А. А. Психологические основы управления на морском транспорте : учебник. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «НесторИстория», 2004. 395 с.

Міжнародна Конвенція про підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 р. (Конвенція ПДНВ 78/95) з поправками 2010 р.

Оніщенко Н. В., Побідаш А. Ю., Тімченко О. В., Христенко В. Є. Психологічні особливості життєвої стійкості моряків – жертв піратського полону : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2012. 294 с.

Підпала І. В. Сьогодення торговельного флоту України та його вплив на забезпечення прав українських моряків. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2016. № 32. С. 269–275.

Шафран Л. М., Голікова В. В. Фізіолого-гігієнічні особливості професійної діяльності моряків спеціалізованого флоту. Український журнал з проблем медицини праці. 2014. № 3(40). С. 29–39.

Mellbye A., Carter T. Seafarers’ depression and suicide. Int. Marit. Health. 2017. 68 (2). Р. 108–114.

Roberts S. E, Marlow P. B. Traumatic work related mortality among seafarers 36 employed in British merchant shipping, 1976-2002. Occup.Environ.Med. 2005; 62(3). Р. 172–180.

Jegaden D., Menaheze M., Lucas D., Loddé B., Dewitte J.D. Don’t forget about seafarer’s boredom. Int.Marit. Health. 2019. 70(2). Р. 82–87.

Oldenburg M., Jensen H.J., Latza U., et al. Seafaring stressors aboard merchant and passenger ships. Int J Public Health. 2009; 54(2). Р. 96–105.

Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1992. С. 104–109.

Психофизиология: учебник для вузов / под ред. Ю. И. Александрова. СПб, 2006. С. 342 – 343.

Психология здоровья / под ред. Г.С. Никифоро0ва. СПб : Питер, 2003. 607 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М. : Республика, 1994. 447 с.

Нартова-Бочавер С. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности. Психологический журнал. 1997. Т.18, № 5. С. 21–30.

Опубліковано
2020-10-05