ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ НА МОРЯХ У ПОЗАШТАТНИХ СИТУАЦІЯХ

10.33815/2313-4763.2021.1.24.019–028

Ключові слова: стихійні лиха, основні чинники, стійке управління, позаштатні ситуації, швидкість вітру, координація, пошуково-рятувальна операція, реконфігурація керування

Анотація

На сьогодні постає питання удосконалення служби пошуку і рятування на морі, а саме її оперативність, цілісність і безперервність. Здійснення операцій з пошуку і рятування суден і людей, що зазнали лиха на морських і океанських просторах, тривалий час було переважно завданням тих, хто опинився поблизу події морських суден і, звичайно, – «справою тих, хто потопає». Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу, а саме розвиток новітніх нано-біо-інформаційно-когнітивних технологій (NBIC) позитивно вплинув на ситуацію і викликав потребу у розробці нових концепцій і створення у всесвітньому масштабі ефективної системи пошуку і рятування (САР від англійського SAR search and rescue). Україна створила єдину систему пошуку і рятування людей на морі (ЄСПРМ).
ЄСПРМ – це система органів, організацій і підприємств, які забезпечують організацію й здійснення операцій з пошуку і рятування людей, суден та інших матеріальних об’єктів під час лиха на морі, вона реалізує у сфері своєї діяльності пошук і рятування у певній морській зоні відповідальності.
Світова практика проведення пошуково-рятувальних операцій на морі свідчить про низьку ефективність їх виконання в різних позаштатних ситуаціях, що виникають на морі. Значна частина аварій виникає через відмову бортового обладнання або двигунів силової установки; пробою корпусу судна при зіткненні із сторонніми механічними об’єктами; крім того, море являє собою середовище, яке піддається впливу різних стихійних факторів, тобто, небезпечне середовище, сполучене з безліччю ризиків. Систему пошуку і рятування на морі розглянемо на прикладі катастрофи
т/х «Ванесса» в Азовському морі, що сталася 3 січня 2008 року, судно ішло під прапором Болгарії.

Посилання

1.Nastavlenye po mezhdunarodnomu avyatsyonnomu y morskomu poysku y spasanyiu (YAMSAR). Sankt-Peterburh : TsNYYMF, 2013. T. 1. 150 s., T. 2. 552 s., T. 3 270 s.
2.Grets IS Safety of navigation of the search and rescue fleet / IS Grets. Ports of Ukraine, № 01 (113) 2012.
3. Ben A. P. Vыkhod v yskhodnuiu tochku poyska v kratchaishee vremia pry osushchestvlenyy poyskovo-spasatelnыkh operatsyi / A. P. Ben, V. N. Pliushch. Naukovyi visnyk
KhDMA. 2010. Vyp. № 1(2). S. 24 – 35.
4. Kolmohorov A. N. Osnovnыe poniatyia teoryy veroiatnostei. Moskva, 1974. 120 s.
5. Shyriaev A. N. Veroiatnost / A. N. Shyriaev. Moskva: MTsNMO, 2007. 968 s.
6. Sychkarev V. Y. Yspolzovanye v sudovozhdenyy hydrometeorolohycheskoi ynformatsyy / V. Y. Sychkarev. Nosybyrsk : HAVT, 1999. 175 s.
7. Vahushchenko L. L. Systemы avtomatycheskoho upravlenyia dvyzhenyem sudna / L. L. Vahushchenko, N. N. Tsыmbal. Odessa: Lastar, 2002. 310 s.
8. Bakulin V. N., Malkov S. Yu., Honcharov V. V., Kovalev V. I. Manahement of ensurinh the resilientse of complekh technical systems. M.: Fizmatlit. 2005. 304 p.
9. Kazak V. M. Systemni metody vidnovlennia zhyvuchosti litalnykh aparativ v osoblyvykh sytuatsiiakh u poloti. Kyiv: Naukovyi druk, 2010. 284 s.
10. Dykyi O. P. Modeli turbulentnosti povitrianykh potokiv. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia:naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. Kyiv: KNUBA, 2014. Vyp. 54. S. 151 –
155.
11. Bыzova N. L. Turbulentnost v pohranychnom sloe atmosferы / V. N. Yvanov, E. K. Harher. Lenynhrad: Hydrometeoyzdat, 1989. 263 s.
12. Solovev Yu. P. Predvarytelnыe rezultatы yzmerenyi atmosfernoi turbulentnosty nad morem / Yu. P. Solovev, V. A. Yvanov. Krym: Morskoi hydrofyzycheskyi zhurnal. 2007.
S. 42 – 61
13. Ehorov N. Y. Morskaia hmdrometeorolohyia. Kurs korablevozhdenyia T. VI / N. Y. Ehorov, Y. M. Bezuhlыi, V. A. Snezhynskyi. Lenynhrad. 1962. 524 s.
14. Savytskyi H. A. Vetrovaia nahruzka na sooruzhenyia. Moskva: Stroiyzdat. 1972. 11 s.
15. Shven N. Y. Zavysymost skorosty vetra v pryzemnom sloe ot zashchyshchennosty vetroyzmerytelnыkh pryborov. Tekhnohenno-ekolohichna bezpeka ta tsyvilnyi zakhyst. Kyiv, 2010. Vyp. 1. S. 116 – 120.
16. Krыmov Y. S. Borba za zhyvuchest sudna y spasatelnыe sredstva. Moskva : TransLyt, 2011. 431 s.
17. Repetei V. D. Poysk y spasanyia na more : uchebno-praktycheskoe posobye / Repetei V. D., Pozolotyn L. A., Torskyi V. H. Odessa : Astroprynt, 2012. –195 s.
18. Dmytryev V. Y. Ynformatsyonnыe tekhnolohyy obespechenyia sudokhodstva y ykh kompleksnoe yspolzovanye (e-NAVIGATION) : uchebn. posobye / V. Y. Dmytryev. Moskva : Morknyha, 2013. 176 s.
19. Brussard R. Prymenenye rasschytannыkh zaranee zakonov upravlenyia v rekonfyhuryruemoi systeme upravlenyia poletom / R. Brussard, D. D. Merder, N. Khalo, A. K.
Kahlaian. Perm: PNYPY, 1989. Vyp. № 2. S. 33 – 42.
20. Kazak V. N. Otsenyvanye parametrov matematycheskoi modely bespylotnoho letatelnoho apparata / V. N. Kazak, Y. A. Boiarynov. Problemy ekspluatatsii ta nadiinosti
aviatsiinoi tekhniky: zb. nauk. pr. Kyiv: KMUTsA, 1998. S. 67 – 71.
21. Tkachev V. N. Vlyianye chelovecheskoho faktora na bezopasnost moreplavanyia: uchebno-metodycheskoe posobye. Novorossyisk: yzd. «S lehkoi ruky», 2009. 73 s.
22. Topalov V. P. Chelovecheskyi faktor v sudokhodstve / Human factor in slupping: uch.- prakt. posobye / V. P. Topalov, V. H. Torskyi. Odessa: Astroprynt, 2015. 244 s.
23. Fyzyolohyia cheloveka / pod red. H. Y. Kosytskoho. Moskva : OOO «Yzdatelskyi dom Alians», 2009. 544 s.
24. Kazak V. N. Otsenyvatel dlia odnoho klassa rekonfyhuryruemыkh system upravlenyia. Visnyk KMUTsA, 1988. № 1.S. 231 – 236.
25. Kazak V. N. Doslidzhennia nadiinosti elektropostachannia svitlo-syhnalnoi systemy aerodromu / V. N. Kazak, V. Y. Neret. Visnyk TAU, Kyiv: Naukovyi Tsentr, 2001.№ 1, 44s
26. Metodyky otsenky sootvetstvyia NLHS-2. Hl. M3. Opredelenye letnыkh kharakterystyk, ustoichyvosty y upravliaemosty samoleta. M.: Transport, 1977. 183 s.
Опубліковано
2021-09-07